Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.com

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

Аз, долуподписаният/та............................................................................................................ ,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН................................ , л.к. №................................................ , издадена от.......................................

на.................. год., с

постоянен    адрес    гр./с.............................................................. област ................................................ ,

бул./ул............................................... №..... , ж.к...................................... , бл.... , вх..... , ет..... ,ап……. и

настоящ адрес гр./с..................................................................... , област................................

бул./ул............................................... №..... , ж.к...................................... , бл.... , вх..... , ет..... ,ап.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Дружество с ограничена отговорност.

 

 Легалната дефиниция гласи: „Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.“

От легалното определение не могат да се извлекат основните характеристики на ООД.

Най-краткото определение, което може да се даде за ООД е, че то е търговско дружество, чийто капитал е разделен на дялове.

От това определение могат да се извлекат следните правни признаци на ООД:

- то е вид търговско дружество – следователно притежава родовите белези на търговското дружество – то е търговец; юридическо лице; корпоративно юридическо лице;

- видовите му белези са (differentia specifica)капиталово търговско дружество, тъй като се нуждае от фиксиран в дружествения договор законоустановен капитал; капиталът му е разделен на дялове; то е договорно търговско дружество, защото възниква въз основа на договор.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Спедиционен договор. Процедура. Изготвяне на спедиционен договор.

 

Правна уредба: 361 – 366 от Търговския закон (ТЗ);

 

Определение: Според легалната дефиниция спедиционният договор е договор, с който едната страна, наречена спедитор, се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име и за сметка на другата страна, наречена доверител, договор за превоз на товари.

Предмет: задължение да се извърши едно правно действие за сметка на друго лице, в случая - конкретно определено правно действие – сключване само на договор за превоз.

 

Особеност - Спедиторът може сам да извърши изцяло или отчасти превоза, като в този случай той има правата и задълженията на превозвача и отношенията между спедитора и доверителя се уреждат от договора за превоз. По принцип обаче, спедиционният договор е различен от превозния и спедиторът не е превозвач, т.е. не носи отговорността за липси и повреди на товара по време на неговия превоз.

Характеристики:

-             двустранен договор;

-             неформален;

-             консенсуален;

-             с еднократно изпълнение;

-             възмезден;

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Договор за лицензия на производствен опит. Процедура. Изготвяне на договор за лицензия на производствен опит.

 

 

Правна уредба: чл. 587 – 599 ТЗ;

 

Определение: С този договор лицензодателят - титуляр на право върху производствен опит отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти ползването на монополното си право ноу-хау, на лицензополучателя.

Характеристики:

-         двустранен;

-         консенсуален;

-         формаен;

-         възмезден;

-         вписва се в регистъра на Патентно ведомство;

 

Предмет на договора:

Договорът за отстъпване на ноу-хау има за предмет фактически монопол върху знания, умения, опит. С договора се предоставят знания, умения и опит, които към момента на сключването му са недостъпни за страната, която иска да ги усвои. Едната страна (лицензодател) се задължава да разкрие знанията, уменията или опита, който притежава, на другата страна (лицензополучател), която се задължава срещу това да заплати възнаграждение. Лицензополучателят, на когото се разкриват знанията, уменията или производствения опит, се задължава да ги пази в тайна. Лицензодателят, който ги предоставя, трябва в максимална степен да ги разясни и направи достъпни и лесноусвоими от лицензополучателя, така че да осигури правилната им и успешна експлоатация.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.com
© 2020 Kostovpartners.com. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns